Vakıf Tüzüğü

Vakıf gayesini gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri icra eder;

a) Yurtiçinde ve yurtdışında;okul  öncesi çocuk yuvası, kreş, ilöğretim,  orta
öğretim, meslek  okulu, yüksek okul, meslek    yüksek okulu, Üniversite, Enstitü, bilimsel
araştırma ve geliştirme merkezi, kütüphane ve dokümantasyon merkezi, spor, sosyal, kültür
ve test uygulama  ve eğitim merkezi, dershane, talebe yurdu, etüd merkezi  pansiyon, bakım ve barınma evi, misafirhane, sağlık tesisleri vb kurum ve kuruluşlar açar,işletir, kiralar ,kiraya verir ,donatır, satın alır,satar veya ortak olur. Bu gibi açılmış kurum ve kuruluşlara  nakdi ve ayni yardımda bulunur. Hem talebelere ve hem de talebelerin ailelerine destek ve yardımcı olur.
b-) Yurtiçinde ve yurtdışında; cehaletin önlenmesi, çocuklar,gençler ve kadınların okuma-yazma oranlarının yükseltilmesi,yeni eğitim tekniklerinin öğretilmesi maksadıyla meslek edindirme,orta öğretim ve üniversiteye giriş ve seviye belirleme vb. sınavlara hazırlık,
yabancı dil, hat,ebru, tezhip,güze|  sanatlar ,Müftülük tarafından  açılmış    olan Kuran-ı
Kerim, siyer, fıkıh, tefsir, akaid gibi her çeşit dini kurslara destek verir ve bu gibi kursların aÇılması için faaliyetlerde bulunur, sanat atölyesi ve galeriler tesis eder, inşa eder, işletir,

işlettirir, satın alır, kiralar, kiraya verir veya bu gibi müesseselere ortak olur ayni ve nakdi yardımda bulunur. Cami, Kur'an kursu ve benzeri hayır müesseselerini yaptırma ve tamir
işlerini deruhte eder.
c-) Eğitimin her kademesinde bulunan talebelere,araştırma yapanlara ve lisansüstü master ve doktora eğitimi görenlere eğitime destek amacıyla nakdi ve aynı yardımda bulunur,
d-) Vakıf gayesi doğrultusunda yurt içi ve yurtdışında; ilmi araştırma yaptırır,yapılmış ve yapılmakta olanları maddi olarak destekler, yayınlar veya yayınlanmasına nakdi veya Ayni yardımda bulunur. Vakfın gaye ve faaliyetlerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer, sempozyum/ panel, fuar, şenlik,festival ,Panayır, Sergi,  kermes pazar,tanıtım,reklam ve gösteri düzenler
e-) Vakfın gaye ve faaliyetlerine uy8un Müellif eserleri ve te'lif hakları satın alır,basar, tevzi eder,satar. Ayrıca vakfın gayesine hizmet etmek için süreli veya süresiz mahiyette, reel veYa sanal internet ortamında gazete, mecmua ve kitap basar, neşreder.Ses ve görüntü
YaYln Ve tevzii yapar,elektronik olarak kayıtlı hazırlar, hazırlatır, kiralar ,    satın alır ve
yay.ınlar veya yayınlatır. Vakıf gayesine uygun konularda ; eğitim, tanıtım ve bilgilendirme maksadıyla; internet web sitesi, internette paylaşım sitesi vb faaliyete geçirir.Radyo ve televizyon programları tertip eder,tertip ettirir,yayınlatır,tertip edilmiş-oİanları kiralar
veya satın alır veya maddi olarak destekler.
f-) Vakıf;MiIli Kültürün korunması,halkın  manevi değerlere ilgisinin arttırılması  ,şuur
landırılması,gelecek    nesillere  ulaştırılması ve güçlendirilmesi    maksadıyla faaliyet göst-erir.
Bu  gayede faaliyette bulunan gerçek kişi veya kurum ile kuruluşlarla işbirliğ yapar
destekler.Edebiyat, sinema, tiyatro,müzik ve diğer san'at daIlarında ödül,deİtek ve İeşvik edici faaliyette bulunur.Fikir ve san'at eser sahipleri ve bunları yayınlayanları maddİ ve
ayni destekler.

g-) Yurt içi ve  yurtdışında göç ve ilticaya    zorlanan  insanların korunması,yerleşimi,
beslenmeleri,tedavileri ve geriye dönüşleri    için gerekli imkanları    hazırlayacak  çalışmaların
yapılması, ihtiyacı bulunanların  sağlık,gıda, giyecek,yakacak ve barınma sorunlarının
halledilmesi, insanların  kendi geleceklerini  kurabile cek sosyo-ekonomik  şartların
sağlanması maksadıyla organizasyon, kampanya  yürütülmesi,yurtiçi  ve dışı benzer kurum
ve kuruluşlar|a  işbirliği yapılarak  ortak hareket edi|mesi sağlanarak,yardımda bulunur.    
Açlık sorunuyla mücade|e amacıyla tarım, suiama,gıda dağıtımı ve geliştirilmesi
konularında araştırma, projeler yapılması    ve uygulamaya  konulması,6u  konuda
araştırmalar ve uygulama  çalışmalarını gerçekleştiril mesi maksadıyla  faaliyet gösterir,
faaliyette buIunanlara  maddi destek olur.                        
Bu maksatla  gıda bankacılığı  yapar.                        
h-) Yurtiçinde ve yurtdışında  sağlık hizmeti sunmak  maksadıyla    hastane, dispanser,sağlık
ocağı, huzurevi  ,barınma ve bakımevleri,engelli ve yaşlı insanlara. yönelik bakım  evleri,
hizmetleri,tedavi,özel eğitim ve rehabiltasyon merkezleri kurar, işletir,kurulmasına ve
faaliyette bulunmasına maddi destek olur.
Felaketlerden  etkilenen çocuk, kadın,yaşlılar başta olmak üzere toplumun çeşitli gurupları
için özel rehabilitasyon programları  düzenlenmesi  ve onların ruhen ve madden topluma
yeniden kazandırılması  çalışmaları  yapar,yapanlara  maddi destek olur çocuk ve aileye
yönelik hizmetlerin iyileştirilmesini  arttırıcı faaliyette bulunmak, çocuklar ve insanlar    için
evler, kampüs, site, mahalle ve köyler kurabilir. Sağlık  ve hayır tesis ile    yuvaları açmak, bu gibi faaliyetle    yapan kuruluşlarla iş birliğiyapmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılar.                    

i-) yurtiçi ve yurtdışından  gelen misafirlerin  barınması,ağırlanması ve rahat etmeleri
maksadıyla misafirhane açar,işletir,açılmış olanIara maddi destek olur.
j-) yurtiçi ve yurtdışında sağlık,dini  eğitim, kültür,tanıtım ve sosyal gaye maksadıyla  gezi ve
kamp programları düzenler, yarışma gibi faaliyetler tertipler ve çeşitli ödüller verir. 
k-) Tabii çevrenin korunması maksadıyla halkın şuurlandırılmasına yönelik çalışmalar
yapar,bu konuda çalışma ve faaliyet gurupları  teşkil eder.

l-) Yurtiçi ve yurtdışında;sokak çocukları başta o|mak üzere kimsesiz çocukların korunması, barındırılması , beslenmesi, tedavisi,meslek ve iş sahibi yapılmasına ilişkin çocuk yuvası,
kreş ve bakım evleri,bakıcı aileler maksadıyla  proje ve programlar hazırlar,  uygular bu
konuda çalışma ve faaliyet gurupları teşki| eder. spor tesis ve organizasyonları düzenler,bu gibi faaliyetleri yapan kuruluşlarla iş birliğiyapar, maddive manevi ihtiyaçlarını karşılar.

m-) Vakfın gayesine uygun her türlü kültürel,dini ve sosyal toplantılar yapar, kişilerin kitap okumalarını sağlamak için kütüphane ve okuma salonu tesis eder, her yaş grubuna uygun
kitap okuma programları organize eder.
n-) Bilimin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar  yapar veya yaptırır , bu nevi çalışmaları teşvik eder, yapılanları destekler ve bu konuda düzenlenecek bilimsel faaliyetlerin içinde yer alır veya destek olur, her türlü konferans, panel, anma günleri, sempozyum ve seminer gibi eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunur,  bu faaliyetlere katılacak bilim adamları, uzmanlar ve diğer katılımcılara maddi-manevi destek verir.

o-) Vakfın gayesine uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren bilumum kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerle, her türlü proje çalışmaları yapar, yapılmakta olan proje çalışmalarına katılır ve destek verir, gerek proje tabanlı ve çok ortaklı ürün çıktı iş birlikteliği programlarında, gerekse uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarında koordinatörlük  görevi yapar.

p-) Gerçek ve tüzel kişilerden bağış veya vasiyet yoluyla gayrı-menkul, menkul ve para yardımları kabul eder ve vakıf gayesi ile faaliyet konuları doğrultusunda harcamalarda
bulunur.

Vakıf yurtiçi ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle milli veya milletlerarası kurum ve kuruluşlardan nakdi veya ayni yardım alabilir veya bu kurum ve kuruluşlara ayni veya
nakdi yardımda    bulunabilir,

r-) Yurt içi ve dışında bulunan va

Fevzi Çakmak Mah. Bediûzzaman Cad. Edirne Sok. Şükür Apt. No:2 Kaynarca/Pendik/İSTANBUL
+90 216 596 0 262
info[@]eddaivakfi.com
Eddâî Vakfı
Copyright © 2019 EDDÂÎ - Eğitim Dayanışma Düşünce Araştırma İlim Vakfı | Tüm hakları saklıdır.